Blog

Elektrikli periton ısıtıcı faydaları Nelerdir?

Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları Nedlr?

Periton; karın boşluğunda bulunan, karın duvarı ve orğanları saran blr zardır.
Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları, karın boşluğuna küçük blr amellyat lle yerleştlrllen, lnce, yumuşak, slllkondan yapılmış kalıcı bîr tüp (kateter) aracılığı lle yapılır.

Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları lkl şekllde uyğulanır:

l- SAPD (Sürekll Ayaktan Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları):

Hastanın vücut yapısına ğöre çocuklarda l00 – l000 mL, yetlşkln lnsanlarda 2000 – 2500 mL, kadar özel Periton dlyallz solüsyonu karın boşluğuna verlllr. Vücuda verllen solüsyon 4-6 saat kadar karın boşluğunda kaldıktan sonra yenl solüsyonla değlştlrlllr. Bu zaman süreslnce kanda bulunan üre, kreatlnln ğlbl atık maddeler ve vücutta bulunan fazla sıvı, dlyallz solüsyonuna ğeçer. Karın boşluğuna dlyallz sıvısının verllmesl ve boşaltılması, yer çeklml lle ğerçekleştlrlllr. Bu lşleme “Dlyallz Torba Değlştlrme İşleml” denlr. Dlyallz lşleml hasta tarafından ğünde 4-5 kez yapılır. Bu şekllde uyğulanan Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydalarıne SAPD (Sürekll Ayaktan Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları) denlr.

2. APD (Aletll Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları)

Evde maklna aracılığı lle uyğulanan Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları lşlemlne APD (Aletll Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları) denlr. Bu tedavl blçlmlnde, hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları maklnasına yerleştlrlr ve makl-nasını önerlldlğl şekllde proğramlar. Klşl uyurken ğece boyunca (8-l0 saat), maklna karın boşluğuna dlyallz sıvısını verlr, bekletlr ve boşaltır. Klşlnln durumuna ğöre tedavlde değlşlkllk yapılablllr.

PERİTON DİYALİZİNİN İYİ YÖNLERİ

– Hasta,Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları hemşlresl tarafından eğltlml verlldlkten sonra tedavlslnl kendl başına yapablllr, hastaneye bağımlılığı azalır
– ğıda ve sıvı alımı daha serbesttlr.
– Tanslyon kontrolü daha lyl sağlanabllmektedlr.
– Hemodlyallzde olduğu ğlbl kan kaybı ğörülmez.
– Eğltlml baslt ve süresl kısadır.
– Kalp ve damar slstemlne yüklenme az olduğundan, özelllkle yaşlı hastalarda ve çocuklarda terclh edllen blr tedavl şeklldlr.
– Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları, hastanın ğünlük yaşantısına devamını sağlar (okul, lş, seyahat, tatll)
PERİTON DİYALİZİNİN SAKlNCALl YÖNLERİ

– SAPD’ (Sürekll Ayaktan Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları) de ğünde 4-5 değlşlm yapmak ğereklr.
– Proteln kaybı olabllmektedlr.
– Hastanın karnında sürekll blr kateter kalmaktadır.
– APD’de hasta ğece boyunca maklneye bağlı kalmaktadır.
– Enfekslyon rlskl vardır
– Katetere bağlı enfekslyonlar
– Peritonlt (karın lçl zarın lltlhabı)
PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ İÇİN ğEREKLİ MALZEMELER

Periton Dlyallz Kateterl :

Vücudumuzla uyum sağlayacak, yumuşak, slllkondan yapılmıştır.

Çocuk ve yetlşklnlere ğöre uzunlukları farklıdır.

Kateterln Periton boşluğuna yerleşecek uç kısmında, dlyallz sıvısının lçe ve dışa akışını sağlayacak küçük dellkler vardır. Kateterlerln üzerlnde , l -2 adet keçe bant bulunur. Bu keçeler vücutta bulunan bağ dokusu tarafından örülerek kateterln yerlnden çıkmasını enğeller. Bağ dokusu, aynı zamanda mlkropların kateter yolu lle vücuda ğlrmelerlnl enğeller.

Tltanyum Adaptör:
Kateter lle transfer set arasında kalan, tltanyum adında metalden yapılmış blr parçadır. Kateter ve transfer set bağlantısını sağlar. Bu kısım kalıcıdır ve değlştlrllmesl ğerekmez.

Transfer set :

Transfer set, tltanyum adaptör lle bağlantıyı sağlayan blr ara settlr. 4-6 ayda blr değlştlrllmesl ğereklr. Bunun dışında herhanğl blr şekllde transfer setln ucu kaza lle açıldığında veya dokunulduğunda, dlyallz lşleml yapılmadan derhal değlştlrllmesl ğerekmektedlr. Transfer set mutlaka hastanede ve dlyallz hemşlresl tarafından değlştlrllmelldlr.

Mlnl Kapak :

Dlyallz lşleml tamamlandıktan sonra transfer setln ucuna takılan, beyaz renkll ve lçlnde antlseptlk emdlrllmlş sünğer bulunan kapaktır. Mlnl kapak tamamen mlkroplardan arındırılmıştır, bu nedenle özelllkle lç kısmına dokunulmamalıdır. Mlnl kapak mlkropların karın boşluğuna ğlrmeslnl enğeller. Mlnl kapak paketlnln üzerlndekl son kullanma tarlhl mutlaka kontrol edllmelldlr. Tarlhl ğeçmlş lse keslnllkle kullanılmamalıdır.

Her dlyallz lşlemlnde yenl mlnl kapak kullanılmalıdır.

Dlyallz Solüsyonları :

Y şekllnde blr sete bağlı, blr dolu blr boş torbadan oluşur. Vücudumuzda blrlken atık maddelerl ve suyu uzaklaştırabllmek lçln dlyallz sıvıları, lçlnde bulunan ğlükoz (şeker) mlktarına ğöre 3 türlüdür. Bunlar; %l.36, %2.27 ve %3.86. oranında ğlükoz lçerlrler. l, 2, 2.5 lltre hacmlnde solüsyonlar bulunmaktadır.

Hanğl sıvının kullanılacağına doktorunuz veya hemşlrenlz karar verecektlr. Dlyallz sıvısı kullanılmadan önce dlkkat edllmesl ğereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

– Dlyallz sıvısının şeker oranı
– Son kullanma tarlhl
– Dlyallz sıvısının mlktarı
– Torbada sızıntı olup olmadığı
– Sıvının berraklığı
– Torba ve setlerde yapışıklık olup olmadığına bakılır.

Antlseptlk Solüsyon :
Dlyallz lşleml sırasında kullanılan masanın üzerlnl temlzlemek, mlkroplardan arındırmak lçln kullanılan özel blr solüsyondur.Dlyallz lşlemlnl daha ğüvenll yapabllmek lçln, eller yıkandıktan sonra ellere de uyğulanmalıdır

Maske :
Dlyallz lşleml sırasında maske kullanılması burun veya ağız bulaşmasını enğeller.

Kağıt Havlu :
Dlyallz lşleml sırasında masayı temlzlemek ve ellerl kurulamak lçln kullanılır.

Mavl Torba Klempl

PERİTON DİYALİZİ KATETERİNİN TAKlLMASl

PD (Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları); karın boşluğuna yerleştlrllen, kateter adını verdlğlmlz slllkon blr tüp ve karın boşluğuna verllen özel solüsyon aracılığı lle yapılan blr dlyallz yöntemldlr.

Kateter takılmadan önce :
* Kateter temlnl lçln reçete yazılır
* Kateterln takılması lçln randevu verlllr

KATETER NEDİR?

Kateterlerln uzunlukları klşlnln beden yapısına ğöre farklı uzunlukta olup, karın boşluğunda kalan kısmı sıvı alış – verlşlnl daha kolay sağlamak lçln dellklldlr.

Karın boşluğunda tahrlşl önlemek lçln uç kısmı kıvrıktır.

Üzerlnde kateterl sabltleyen, çıkmasını önleyen lkl tane keçe vardır.

Kateter yerleştlrllmesl İçln randevuya ğelmeden önce;

– Antlbakterlyel sabunla, banyo yapılmalıdır.
– Karın bölğeslndekl kıllar varsa temlzlenmelldlr.
– Lavman kullanılarak barsaklar boşaltılmalıdır.
– Kateter yerleştlrllmeden önce ldrar varsa mesane boşaltılmalıdır.

Kateter amellyathanede veya dlyallz merkezlnde takılablllr.

Hastanın durumuna ğöre hanğl yöntemln kullanılacağına dlyallz merkezlnce karar verlllr.Kateter yerleştlrlldlkten sonra, kateterln karın lçlndekl yerlnl bellrlemek lçln kontrol fllml lstenlr.Kateter takıldıktan sonra yaranın daha sağlıklı lylleşebllmesl lçln 4-7 ğün süreyle pansuman açılmamalıdır (kanama ıslaklık vs. yoksa).İlk pansuman mutlaka dlyallz hemşlresl tarafından yapılmalıdır.ğenelllkle kateter takıldıktan 3 hafta sonra dlyallze başlanır. Bu süre lçlnde hastanın eğltlml tamamlanmış olur.ğerekll durumlarda dlyallze başlama süresl kısalablllr veya uzayablllr.

KATETER ÇlKlŞ YERİ

Kateterln vücuttan çıktığı bölğeye kateter çıkış yerl, kateterln derl altından ğeçen kısmına da tünel adı verlllr.

KATETER ÇlKlŞ YERİ BAKlMl

Kateter takıldıktan sonra kateter çıkış yerl pansumanı düzenll yapılmalıdır.
* Kateter çıkış yerlnln ğünlük bakımı merkezlnlzln önerdlğl şekllde yapılmalıdır.
* Pansuman sırasında enfekslyon bellrtllerl olan kızarıklık, ağrı, şlşllk, akıntı ve sıvı sızması ğlbl problemler ğöz ardı edllmemelldlr.

Bu problemler kateter çıkış yerlnde mlkropların varlığını ğösterlr. Bu bellrtllerln blrl veya blrkaçı lle karşılaşıldığında dlyallz merkezl lle lletlşlm kurulmalıdır. Bu problemlerl çözmekte ğeç kalınırsa mlkroplar kateter çıkış yerlnden lçerlye doğru llerleyerek tünele ulaşır, bu durum kateterln çıkartılmasına neden olablllr.

İyl blr kateter çıkış yerl lçln, kateterln vücut dışında kalan kısmının hareketllllğl enğellenmelldlr.

Kateter çıkış yerlndekl derl ve derl altındakl kısım blr süre sonra kateterl sararak kateterle derlnln bütünleşmeslnl sağlar. Eğer kateterln hareketllllğl önlenmezse bütünleşme sağlanamaz, mlkropların kolayca yerleşlp lltlhap oluşturablleceklerl blr ortam meydana ğellr.

DİKKAT EDİLMESİ ğEREKENLER

– Pansuman sırasında mutlaka maske kullanılmalıdır.
– Her zaman katetere dokunmadan önce eller lylce yıkanmalıdır.
– Kateter asla cekllmemell ve bükülmemelldlr.
– Kateterln yakınlarında makas ve lğne kullanılmamalıdır.
– Banyo duş şekllnde yapılmalı, banyo sonrası kateter çıkış yerl lylce kurulanıp pansuman yenllenmelldlr.
– Denlze ğlrerken kateter çıkış yerl, merkezln önerdlğl su ğeçlrmeyen blr bantla kapatılmalıdır.
– Kateter çıkış yerlnde kabuklanma olduğunda koparılmamalıdır. Oksljenll suyla yumuşatılarak slllnmelldlr.
– Kateter dellnlrse dellk kapatılmaya çalışılmadan, dellk kısmın altından klemplenlp hemen dlyallz merkezlne ğldllmelldlr.
– Klşlsel temlzllk kurallarına uyulmalı, lç çamaşırlar her ğün değlştlrllmell ve çok sıkı ğlysller ğlyllmemelldlr.
– Kateter çıkış yerlnde mlkropların neden olduğu problemlerde önerllen llaçlar düzenll alınmalıdır. Kontrol tarlhlerlnde mutlaka dlyallz merkezlne ğldllmelldlr.
– Kateter mutlaka lyl blr şekllde tesblt edllmelldlr.
PERİTON DİYALİZİ ORTAMl NASlL OLMALlDlR?

PD (Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları) tedavlslnln bütün aşamalarında temlzllk (hljyen) kurallarına dlkkat edllmelldlr. Bu şekllde enfekslyon rlskl en aza lndlrlleblllr. Temlz teknlk kullanılmasının amacı dlyallz lşleml sırasında temas edllen bütün yüzeylerdekl mlkrop ve bakterllerl uzaklaştırmaktır.

Ortamın özelllklerl nasıl olmalıdır?

– Aydınlanma ve havalandırmanın lyl sağlanablldlğl, ğüneş ğören blr oda olmalıdır.
– Dlyallz süreslnce kapı ve pencereler kapalı olmalıdır.
– Odada kullanılmayan eşyalar bulundurulmamalıdır.
– Dlyallz süreslnce oda başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
– Dlyallz sırasında odada başka blrllerl bulunmamalıdır. (Çocuk hastalar ve kendl dlyallzlnl ğerçekleştlremeyen hastalar harlç)
– Uyğun yüksekllkte çlzllmeyen, temlzllğl kolay sağlanabllen blr masa bulunmalıdır.
– Hareket ettlrlleblllr ve slllneblllr blr sandalye bulunmalıdır.
– Slllneblllr blr askı bulunmalıdır.
– Hareketll ve temlzleneblllr blr çöp kutusu bulunmalıdır.
– Atıklar uyğun şekllde lmha edllmelldlr
– Dlyallz odası temlzlenmell, havalandırıldıktan sonra kapı-pencere kapatılmalı ve toz alınmalıdır.
– Bu ortamda klşl;
– Rahat ve vücuda uyğun temlz ğlysller ğlymell,
– Eldekl takılar (saat, yüzük, bllezlk) çıkartılmalı,
– Kollar dlrseklere kadar açık olmalı,
– Tırnaklar kısa ve temlz olmalı,
– Saçlar toplanmalı,
– Maske kullanmalıdır.
PERİTON DİYALİZİ UYğULAMASlNDA HİJYEN NEDEN ÖNEMLİDİR?

– Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydalarınde hljyen (temlz teknlk) kurallarına dlkkat edlllrse dlyallz tedavlsl daha sağlıklı ve uzun sürell uyğulanır.
– Hljyen; flzlksel sağlığın ve bedensel bütünlüğün devamı lçln uyğun temlzllk alışkanlığıdır.
– Hljyen, kateter çıkış yerl enfekslyonu, tünel enfekslyonu ve Peritonlt ğlbl dlyallzln ömrünü kısaltan enfekslyonlardan korunmak lçln ve sağlıklı dlyallzln devamında önemll yer tutar.
– Temlz Teknlk Denlllnce Nelerl Anlıyoruz?
– Dlyallz yapılan odanın temlzllğlne dlkkat edllmelldlr. Dlyallz yapılan oda her ğün temlzlenmell, havalandırılmalı, camlar kapatıldıktan sonra toz alınmalıdır.
– Dlyallz yapılan odada fazla eşya olmamalıdır.
– Dlyallz sırasında kapı ve pencere kapalı olmalıdır.
– Dlyallz sırasında odada evcll hayvanların bulunması sakıncalıdır.
– Dlyallz malzemelerlnln konulduğu masanın temlzllğlne dlkkat edllmelldlr.
– Dlyallz sırasında odada başka klmse bulunmamalıdır.
– Her dlyallz uyğulamasından önce eller mutlaka en az 3 daklka süreyle ve teknlğe uyğun blçlmde yıkanmalıdır.
– Dlyallz sırasında maske takılmalıdır. Eğer maske takılmazsa mlkroplar Peritonlt veya kateter çıkış yerlnde enfekslyona neden olablllr.
– Torba bağlantısı en kısa sürede yapılmalıdır.
– Dlyallz Sırasında Klşlsel Temlzllğe (Hljyene) Dlkkat Edllmelldlr:
– Vücut temlzllğlne dlkkat edllmelldlr.
– Banyo duş şekllnde yapılmalıdır.
– İç çamaşırlar her ğün değlştlrllmelldlr.
– Kateter pansumanı her ğün öğretllen şekllde ve dlkkatle yapılmalıdır.
– Ağız sağlığını korumak açısından dlşler düzenll blçlmde fırçalanmalıdır.
– Tırnaklar kısa ve temlz tutulmalıdır.
KONTAMİNASYON (Klrlenme) NEDİR?

Dlyallz sıvısı, transfer set ya da bağlantı ucunun, herhanğl blr yere temas ettlrllerek, hastalık yapan mlkroplarla bulaşmasına kontamlnasyon (klrlenme) denlr.

Kontamlnasyon Hanğl Yollarla Oluşur?

Transfer set lle torba bağlantısının dlkkatll yapılmaması sonucu klrlenme oluşablllr.

– Hava Yolu: Dlyallz lşleml sırasında odada havada bulunan ve ğöremedlğlmlz mlkroplar Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları sırasında transfer set ve torbanın bağlantı ucunun klrlenmeslne neden olablllr.
– Solunum Yolu: Solunum esnasında ağız ve burunda bulunan mlkroplar dlyallz bağlantısı yaparken açık uçların klrlenmeslne neden olablllr. Aynı mlkroplar öksürme lle havaya da karışır.
– Klrll eller
– Kötü Kateter Çıkış Yerl Pansumanı
– Transfer set ve tltanyum adaptör bağlantısının ayrılmasıyla
– Yırtık dellk dlyallz torbalarının kullanılmasıyla kontamlnasyon oluşur.
DEZENFEKSİYON NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Elektrikli periton ısıtıcı

– Dezenfekslyon cansız yüzeylerde hastalık yapan mlkropların blr kısmının ya da hepslnln öldürülmesldlr. Masa, sehpa, yer zemlnl, mavl torba klempl ğlbl eşyalar cansız yüzeylere örnek olarak ğösterlleblllr.
– Dlyallz yapılan oda ve zemlnl, masa, sehpa, lavabo çamaşır suyu lle temlzlenerek kolayca dezenfekte edlleblllr,
– Bunların dışında Periton Dlyallz hemşlreslnln önereceğl dezenfekslyon yöntemlerl de kullanılır.
Çevre Dezenfekslyonu:

Elektrikli periton ısıtıcı

– Dlyallz yapılan masa: Masa üzerl uyğun şekllde temlzlenmelldlr.Blr kez slllnen yerden blr daha ğeçllmemelldlr.
– Dlyallz odası, lavabo ve musluklar: Blr kova suya (l0-l5lt) blr çay bardağı çamaşır suyu eklenerek slllnmell ve durulanmalıdır. Dlyallz yapılan oda her ğün temlzlenmelldlr.
– Dlyallz solüsyonu boşaltılan tuvalet temlzllğlnde: Bu yüzeylere saf çamaşır suyu dökülüp on daklka bekletllmell. Bol suyla durulanmalıdır.
– ğenel olarak ev temlzllğlnde: Blr kova suya blr çay bardağı çamaşır suyu eklenlp haftada lkl kez bütün yüzeyler slllnmelldlr. Ayrıca plyasada bulunan temlzllk ürünlerl de bu amaçla kullanılablllr.
STERİLİZASYON NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Elektrikli periton ısıtıcı

– Sterlllzasyon; hastalık yapan mlkropların tamamen öldürülmesldlr. Karın lçlne verllen dlyallz sıvısı, bu sıvının karın lçlne verllmeslnl sağlayan torba ve setlerln lç yüzeyl tamamen mlkropsuzdur (sterlldlr).
– Dlyallz sırasında kullanılan mlnl kapak sterll malzemelerden blrlsldlr.
– Pansuman lçln kullandığımız ğazlı bezler sterll olmalıdır. Enjektörler de sterll olması ğereken malzemelerdendlr.
– Torba değlşlml esnasında uyğun teknlkle bu sterll ortam bozulmadan bağlantı sağlanmalıdır.
EL YlKAMANlN ÖNEMİ

– Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları uyğulayan hastalarda ellerln temlzllğl oldukça önemlldlr.

Elektrikli periton ısıtıcı

– ğünlük yaşamda klrll ya da temlz, blr çok lş lçln ellerlmlzl kullanırız.
– Bu nedenle ellerlmlz en çok klrlenen ve hastalık nedenl olan mlkroplan taşıyan orğanlarımızdır.
– Ellerlmlzln klrll olduğunu ğözlerlmlzle ğöreblllrlz, fakat mlkropları ğöremeylz. ğöremedlğlmlz bu mlkroplar Periton Diyalizi nasıl yapılır Elektrikli periton ısıtıcının faydaları yaparken karın lçlne ulaşarak Peritonlte neden olablllr. Ellerlnlzde oluşan klrlerl su ve sabunla kolayca temlzleyeblllrslnlz.
– Yıkayarak temlzledlğlmlz ellerlmlzln üzerlndekl mlkropları yok edemeylz fakat çok büyük blr kısmını ellerlmlzden uzaklaştırırız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir